K'willa Jesusmunda versoguna

Shuj inglesta parlujka k'willa Jesusta nisha tawga versogunada agllusha kutin kutin yuyarisha gentegunaj ñaubuki parluga Jesucristoda jatunyachingu. Kai archivobiga Mushuj Testamentomunda runa shimimu traducishka versogunami tiyan. Jesusmunda liyusha Pai laya causasha ñaubujmu purichun munanchi.

Ecuador 133.jpg
Share