2 Pablo eskribishkamunda


Pabloga Mushuj Testamentobi tiyaj tauga librogunada eskribiga.


Paiga Romanos nishka librobi Diosta krijkunada jinchi katichunmi yachachiga. Corinto pueblobi tiyaj krijkuna k'uyimunda yachachishkada yuyarichun Corintios nishka ishki librogunada eskribiga.  Kutin Galatasbi, Efesiosbi, Filipensesbi, Colosensesbi krijkunamu eskribiga. Tesalonicenses nishka ishki librogunada eskribisha Jesús shamuna p'unllamunda Pabloga niga. Paiga kinsa k'arimu -- Timoteomush, Titomush, Filemonmush -- kartagunada eskribiga.

 

woman leads donkey at dark.JPG
Share