Bibliamunda chishuj eskribishkaguna

Descargas: 

Kai eskribishkagunaga Biblia parlashkamundami.  Creacionmunda, Adan Evamunda, Cain Abelmunda,  Eliasmunda, Noemundash eskribishkagunaga Ñauba Testamentomundami. Evangeliogunamunda eskribishkaga Jesusbuj kruzmunda parlashkagunami.  Chishuj kwentugunada rurash ninchi.

green by river.JPG